Navigace

Obsah

Závěrečný účet - základní část

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

FIN

Rozvaha Obce Podbřezí

Výkaz zisku a ztrát Obce Podbřezí

Příloha Obce Podbřezí

Rozvaha ZŠ

Výkaz zisku a ztrát ZŠ

Příloha ZŠ


Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu:

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2017

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Avízo vratek

Výpočet dluhu