Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Bílá stuha-výhra v soutěži Vesnice roku 2016 
- více informací zde

SMS InfoKanál

SMS Infokanál

Chcete-li si prohlédnout mapu Podbřezí, klikněte na obrázek mapy:

Mapa

Mobilní verze

mobilní verze webu

Obecní úřad Podbřezí - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Podbřezí
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Podbřezí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Podbřezí 16
  51803 Podbřezí
  Telefon: 494 666 220
  Místostarosta: mistostarosta@podbrezi.cz
  Referentka: obecni.urad@podbrezi.cz
  Starosta: starosta@podbrezi.cz
  Účetní: obec@podbrezi.cz
  WWW: http://www.podbrezi.cz/
  ID Datové schránky: 2vsa6p5
 • 5. Bankovní spojení
  Komerční banka: 107-4172460247/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00579319
 • 7. DIČ
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně:       osobně v kanceláři úřadu
  • písemně:  osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
                       Obecní úřad Podbřezí
                       Podbřezí 16
                       518 03 Podbřezí
  • e-mailem: starosta@podbrezi.cz
  • elektronickým podáním: starosta@podbrezi.cz
  • datovou schránkou: ID datové schránky: 2vsa6p5
  • telefonicky na tel. čísle: 494 666 220

  úřední hodiny

  Pondělí   13:00 - 18:00
  Úterý        7:30 - 12:00
  Středa    13:00 - 17:00
  Čtvrtek    7:30 - 12:00

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře

  Návrh na pořízení (změnu) územního plánu Staženo: 429x | Datum vložení: 02.02.2017

  Žádost o individuální dotaci Staženo: 679x | Datum vložení: 16.06.2015

  Žádost o poskytnutí informací - vzor Staženo: 1532x | Datum vložení: 16.06.2015

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - vzor Staženo: 665x | Datum vložení: 16.06.2015

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Obec Podbřezí vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

   Koeficient daně z nemovitosti 2009 - b zde ke stažení
   Koeficient daně z nemovitosti 2009 - a zde ke stažení
   Vyhláška č.  1/2015 - O odpadech zde ke stažení
   Vyhláška č. 1/2017 - Stanovení části školského obvodu zde ke stažení
   Vyhláška č. 1/2019 - O místním poplatku ze psů zde ke stažení
   Požární řád zde ke stažení
   Požární řád - dodatek zde ke stažení


    

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Podbřezí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2002 Staženo: 644x | Datum vložení: 11.03.2015

  Výroční zpráva za rok 2003 Staženo: 680x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2004 Staženo: 1140x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2005 Staženo: 699x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2006 Staženo: 680x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 693x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 670x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 699x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 1117x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 5104x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 2936x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 767x | Datum vložení: 15.06.2017

  Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 697x | Datum vložení: 11.03.2015

  Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 594x | Datum vložení: 02.02.2016

  Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 350x | Datum vložení: 06.06.2017

  Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 324x | Datum vložení: 25.01.2018

  Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 189x | Datum vložení: 21.02.2019

  Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 69x | Datum vložení: 15.02.2020

 • Poskytnuté informace


  2019
  Č.j: OUP/474/2019 ze dne 28.8.2019
  Č.j: OUP/125/2019/M ze dne 26.2.2019


  2018
  Nebyly podané žádné žádosti o informace.

  2017
  Čj: OUP/684/2017/DS ze dne 17.8.2017
  Čj: OUP/579/2017/DS ze dne 2.8.2017
  Čj: OUP/580/2017/DS ze dne 10.7.2017
  Čj: OUP/527/2017/DS ze dne 20.6.2017
  Čj: OUP/265/2017/DS ze dne 27.3.2017
  Čj: OUP/169/2017/DS ze dne 24.2.2017

  2016
  Čj: 90/2016/E ze dne 11.2.2016

  2015
  Čj: 46/2015/E ze dne 22.1.2015

  2014
  Čj: 857/2013/DS ze dne 10.1.2014

  2013
  Čj: 758/2013/M ze dne 14.11.2013
  Čj: 699/2013/M ze dne 11.10.2013
  Čj: 65/DS/2013 ze dne 30.1.2013

  2012
  Čj: 118/DS/2012 ze dne 6.2.2012
  Čj: 13/DS/ 2012 ze dne 13.1.2012

  2011
  Čj: 1/OU/NOA/2011 ze dne 4.2.2011

  2010
  Čj: 6/OU/NOA/2010 ze dne 6.12.2010
  Čj: 5/OU/NOA/2010 ze dne 6.10.2010
  Čj: 4/OU/NOA/2010 ze dne 4.5.2010
  Čj: 3/OU/NOA/2010 ze dne 19.4.2010
  Čj: 2/OU/NOA/2010 ze dne 1.3.2010
  Čj: 1/OU/NOA/2010 ze dne 8.2.2010

  2009
  Čj: 1/OU/NOA/2009 ze dne 11.6.2009

   

  Další povinně zveřejňované informace:

  Další povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy
  Obecní úřad Podbřezí nevede žádný veřejný rejstřík.
  Uvádíme zde odkazy na jiné veřejně přístupné rejstříky:
  Na území naší obce hospodaří HS  (honební společenstvo), IČ 75013789.

  Centrální registr živnostenských povolení - provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  Informace odpovídající naší či jiné obci lze získat po zadání názvu obce do vyhledávání.

  ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů provozovaný Ministerstvem financí.
  Informace odpovídající naší či jiné obci lze získat po zadání názvu obce do vyhledávání v odkaze Ekonomické subjekty.

  JUSTICE - Oficiální server českého soudnictví.
  Naleznete zde: Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík, další informace a evidence

  eJUSTICE - Systém elektronického a internetového soudnictví.
  Naleznete zde:
  ePlatební rozkaz

  ePodatelna

  eTrestní řízení

  infoDeska

  infoJednání

  infoData

  infoSoud

  Insolvenční rejstřík

  Judikatura

  Obchodní rejstřík

  Rejstřík trestů


  Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - Kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

  Ostatní registry a rejstříky státní správy - Rejstříky a registry na stránkách Českého informačního serveru.

  Katastr nemovitostí

  Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)
  Podle zákona je dána povinnost aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí (od 1.9.2012 byla nově uložena tato povinnost orgánům ochrany ovzduší, kterým jsou též některé úřady obcí a městských částí a vojenské újezdy, § 27 odst.1 a 2).

  Nebyla podána žádost o závazné stanovisko a povolení provozu.
  Nebyla vydáno závazné stanovisko a povolení provozu.

  Povinně zveřejňované informace dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon
  Dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
  Informace o vydaném Územním plánu obce Podbřezí a jeho změnách naleznete v sekci
  územní plánování.
  Do dokumentace v papírové podobě můžete nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách.

  Střet zájmů
  Řídí se zákonem č. 159/2006 Sb., zákonem o střetu zájmů., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak jeho novelou, vyhlášenou jako zákon č. 14/2017 Sb. a vyhláškou č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.

  Obecní úřad Podbřezí od 1. 9. 2017 funguje už pouze jako podpůrný (zapisující) orgán.
  Kontakt: Ester Horáková v úředních hodinách

  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

  • vykonávaných činnostech,
  • majetku,
  • příjmech a závazcích.


  Novelizace
  Novelizace přinesla s účinností od 1. 9. 2017 následující změny:

  • vytvoření centrálního registru oznámení v režii Ministerstva spravedlnosti
  • stanovení povinnosti veřejného funkcionáře podat oznámení na začátku funkce
  • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů
  • úprava systému správního trestání přestupků spáchaných v oblasti střetu zájmů


  Kdo je veřejný funkcionář
  Veřejnými funkcionáři obce Podbřezí jsou veřejní funkcionáři tzv. „politici“(podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) – starosta a místostarosta.

  Centrální registr oznámení (dále jen registr)
  Centrální registr oznámení spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Registr obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede Ministerstvo spravedlnosti v elektronické podobě.

  Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://cro.justice.cz.

  Nahlížení do registru
  Každý má právo bezplatně nahlížet do registru. Na oznámení evidovaná v centrálním registru oznámení má právo nahlížet kdokoliv ze strany veřejnosti.

  • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tzv. politici) a
  • veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (tzv. nepolitici).

  Na oznámení politiků může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. 
  Na oznámení nepolitiků může veřejnost nahlížet až po předchozí žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti, které tyto žádosti uchovává po dobu pěti let ode dne jejich podání.

  Kdokoliv ze strany veřejnosti má rovněž možnost se na Ministerstvo spravedlnosti obrátit a sdělit mu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Ministerstvo spravedlnosti následně skutečnosti uváděné ve sdělení prošetří a vyhodnotí.

  Odkazy


  Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017 
  podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  Kontrolované spolky a sdružení:
  A ROCHA Dobré, Charita Dobruška, Charita Červený Kostelec – hospic, Kultura Rychnov nad Kněžnou, SDH Podbřezí, JSDH Podbřezí, Pionýr Dobruška, Domácí Hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou, Sdružení žen Podbřezí

  Předmět kontroly:
  Dodržování povinností stanovených uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Podbřezí.

  Druh kontroly:
  Příkaz k hospodářské operaci – předběžná, průběžná a následná kontrola
  Bylo provedeno 10 kontrol na základě § 11 odst. 2 a § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a § 10-14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole s vyhotovením protokolu o výsledku kontroly.

  Výsledky kontrol:
  U všech kontrolovaných – kontrolou nebyly nalezeny rozdíly.
  Nebyly uloženy žádné sankce.

  Kontrolovaná příspěvková organizace:
  Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí, IČ: 75016443

  Předmět kontroly:
  Účetní závěrka - zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy, kontrola čerpání finančních prostředků dle jednotlivých ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. a zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

  Druh kontroly:

  Veřejnosprávní kontrola Byly provedeny 2 kontroly příspěvkové organizace s vyhotovením protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly.  

  Výsledky kontrol:

  Nebyly shledány žádné nedostatky.

   

  Zpracovávané osobní údaje

  Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

  zákonů ve znění pozdějších předpisů

  Evidence obyvatel

  Účel zpracování: evidence obyvatel

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Podbřezí

  Kategorie příjemců údajů OÚ Podbřezí, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR

  Doba uchování: 50 let

  Personální a platová agenda

  Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, pracovníci na DPP a DPČ, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel, příspěvkové organizace zřízené obcí, členové volebních komisí

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, ČSÚ, banky,

  penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

  Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

  Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

  Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném

  znění, s provozovateli malých zdrojů znečisťování ovzduší

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: provozovatelé malých zdrojů znečisťování ovzduší (fyzické osoby) na

  území obce Podbřezí

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: do ukončení provozování zdroje znečisťování ovzduší a následně 5 po uzavření spisu

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 15 let

  Poskytování informací dle zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů

  Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

  ve znění pozdějších předpisů

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 15 let

  Volební seznamy

  Účel zpracování: stálý seznam voličů

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: občané obce Podbřezí starší 18 let

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

  Volební komise

  Účel zpracování: zajištění voleb

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 5 let

  Vydávání voličských průkazů

  Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 5 let

  Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

  Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

  Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 1 rok

  Obecně prospěšné práce

  Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

  Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí, soudy

  Doba uchování: 5 let

  Evidence daní a poplatků

  Účel zpracování: evidence daní a poplatků

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 20 let

  Ověřování podpisů a listin

  Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 10 let

  Stavební řízení

  Účel zpracování: vedení stavebního řízení

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: stavebník

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 5 let

  Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor

  Účel zpracování: evidence poplatků za užívání

  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

  Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku obce

  Kategorie příjemců údajů: OÚ Podbřezí

  Doba uchování: 5 let

   

  Povinně zveřejňované informace dle zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy § 5, odst. 2 písm. e) a f)

   

  Účetní sytém Gordic obsahuje celou řadu podsystémů, které umožňují obci vedení potřebných agend jak pro samosprávu, tak pro výkon státní správy

  • banka
  • kniha došlých faktur
  • kniha vydaných faktur
  • majetek
  • pohledávky a místní poplatky
  • pokladna
  • registr nemovitostí
  • registr obyvatel
  • rozpočet
  • účetnictví
  • účetnictví státu – přenosy
  • územně identifikační registr
  • výkaznictví

  využití: účetní

   

  Systém práce a mzdy

  využití: účetní

   

  Spisová služba

  využití: starosta, místostarosta, účetní

   

  Internetové bankovnictví a systém ABO

  využití: účetní