Kalendář

 

Bílá stuha-výhra v soutěži Vesnice roku 2016 
- více informací zde

SMS InfoKanál

SMS Infokanál

 

Chcete-li si prohlédnout mapu Podbřezí, klikněte na obrázek mapy:

Mapa

Mobilní verze

mobilní verze webu

 

Obecní úřad Podbřezí - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Podbřezí
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Podbřezí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Podbřezí 16
  51803 Podbřezí
  Telefon: 494 666 220
  Mobilní telefon: 606 828 507
  Referentka: obecni.urad@podbrezi.cz
  Starosta: starosta@podbrezi.cz
  Účetní: obec@podbrezi.cz
  WWW: http://www.podbrezi.cz/
  ID Datové schránky: 2vsa6p5
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Podbřezí 16
   51803 Podbřezí
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Podbřezí 16
   51803 Podbřezí
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí13:00 - 18:00
   úterý7:30 - 12:00
   středa13:00 - 17:00
   čtvrtek7:30 - 12:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   494 666 220
   606 828 507
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   http://www.podbrezi.cz/
  • 4.7. Adresa e-podatelny

   starosta@podbrezi.cz

  • 4.8. Další elektronické adresy
   Referentka: obecni.urad@podbrezi.cz
   Starosta: starosta@podbrezi.cz
   Účetní: obec@podbrezi.cz
 • 5. Bankovní spojení
  Komerční banka: 107-4172460247/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00579319
 • 7. DIČ
  CZ00579319
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně:       osobně v kanceláři úřadu
  • písemně:  osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
                       Obecní úřad Podbřezí
                       Podbřezí 16
                       518 03 Podbřezí
  • e-mailem: starosta@podbrezi.cz
  • elektronickým podáním: starosta@podbrezi.cz
  • datovou schránkou: ID datové schránky: 2vsa6p5
  • telefonicky na tel. čísle: 494 666 220

  úřední hodiny

  Pondělí   13:00 - 18:00
  Úterý        7:30 - 12:00
  Středa    13:00 - 17:00
  Čtvrtek    7:30 - 12:00

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře

  Formuláře

  Návrh na pořízení (změnu) územního plánu Staženo: 102x | Datum vložení: 02.02.2017

  Žádost o individuální dotaci Staženo: 316x | Datum vložení: 16.06.2015

  Žádost o poskytnutí informací - vzor Staženo: 1190x | Datum vložení: 16.06.2015

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - vzor Staženo: 327x | Datum vložení: 16.06.2015

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Obec Podbřezí vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

   Koeficient daně z nemovitosti 2009 - b zde ke stažení
   Koeficient daně z nemovitosti 2009 - a zde ke stažení
   Vyhláška č.  1/2015 - O odpadech zde ke stažení
   Vyhláška č. 2/2015 - O místním poplatku ze psů zde ke stažení
   Vyhláška č. 3/2015 - O poplatku z ubytovací kapacity zde ke stažení
   Vyhláška č. 1/2017 - Stanovení části školského obvodu zde ke stažení
   Požární řád - dodatek zde ke stažení
   Požární řád zde ke stažení


    

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Podbřezí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy

  Výroční zpráva za rok 2002 Staženo: 323x | Datum vložení: 11.03.2015

  Výroční zpráva za rok 2003 Staženo: 347x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2004 Staženo: 814x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2005 Staženo: 371x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2006 Staženo: 328x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 350x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 359x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 392x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 597x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 1445x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 714x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 435x | Datum vložení: 15.06.2017

  Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 366x | Datum vložení: 11.03.2015

  Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 239x | Datum vložení: 02.02.2016

  Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 35x | Datum vložení: 06.06.2017

 • Poskytnuté informace

  2017
  17.8.2017 Kross, s.r.o.
  2.8.2017 REMA AOS, a.s.
  10.7.2017 CODES CZ s.r.o.
  20.6.2017 Českomoravská světelná s.r.o.
  27.3.2017 Martin Ambros
  24.2.2017 Istav Media, s.r.o.

  2016
  11.2.2016 Istav Media, s.r.o.

  2015
  22.1.2015 Business Media CZ, s.r.o.

  2014
  10.1.2014 Business Media CZ, s.r.o.

  2013
  14.11.2013 ARBOR servis, s.r.o. + odeslání
  11.10.2013 Pirátská strana
  30.1.2013 Business Media CZ, s.r.o.

  2012
  6.2.2012 Business Media CZ, s.r.o.
  13.1.2012 Horizont - Nare s.r.o.

  2011
  4.2.2011 Business Media CZ, s.r.o.

  2010
  6.12.2010 Bc. Jan Malach
  6.10.2010 Pavla Svobodová
  4.5.2010 JUDr. Miloslav Šolín
  19.4.2010 JUDr. Miloslav Šolín
  1.3.2010 Business Media CZ, s.r.o.

  2009
  11.6.2009 Business Media CZ, s.r.o.