Kalendář

 

Bílá stuha-výhra v soutěži Vesnice roku 2016 
- více informací zde

SMS InfoKanál

SMS Infokanál

 

Chcete-li si prohlédnout mapu Podbřezí, klikněte na obrázek mapy:

Mapa

Mobilní verze

mobilní verze webu

 

Obecní úřad Podbřezí - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Podbřezí
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Podbřezí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Podbřezí 16
  51803 Podbřezí
  Telefon: 494 666 220
  Mobilní telefon: 606 828 507
  Referentka: obecni.urad@podbrezi.cz
  Starosta: starosta@podbrezi.cz
  Účetní: obec@podbrezi.cz
  WWW: http://www.podbrezi.cz/
  ID Datové schránky: 2vsa6p5
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Podbřezí 16
   51803 Podbřezí
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Podbřezí 16
   51803 Podbřezí
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí13:00 - 18:00
   úterý7:30 - 12:00
   středa13:00 - 17:00
   čtvrtek7:30 - 12:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   494 666 220
   606 828 507
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   http://www.podbrezi.cz/
  • 4.7. Adresa e-podatelny

   starosta@podbrezi.cz

  • 4.8. Další elektronické adresy
   Referentka: obecni.urad@podbrezi.cz
   Starosta: starosta@podbrezi.cz
   Účetní: obec@podbrezi.cz
 • 5. Bankovní spojení
  Komerční banka: 107-4172460247/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00579319
 • 7. DIČ
  CZ00579319
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně:       osobně v kanceláři úřadu
  • písemně:  osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
                       Obecní úřad Podbřezí
                       Podbřezí 16
                       518 03 Podbřezí
  • e-mailem: starosta@podbrezi.cz
  • elektronickým podáním: starosta@podbrezi.cz
  • datovou schránkou: ID datové schránky: 2vsa6p5
  • telefonicky na tel. čísle: 494 666 220

  úřední hodiny

  Pondělí   13:00 - 18:00
  Úterý        7:30 - 12:00
  Středa    13:00 - 17:00
  Čtvrtek    7:30 - 12:00

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí lze  podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě  v § 15 odst. 4. 

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře

  Formuláře

  Návrh na pořízení (změnu) územního plánu Staženo: 68x | Datum vložení: 02.02.2017

  Žádost o individuální dotaci Staženo: 287x | Datum vložení: 16.06.2015

  Žádost o poskytnutí informací - vzor Staženo: 1064x | Datum vložení: 16.06.2015

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - vzor Staženo: 293x | Datum vložení: 16.06.2015

 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Obec Podbřezí vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

   Koeficient daně z nemovitosti 2009 - b zde ke stažení
   Koeficient daně z nemovitosti 2009 - a zde ke stažení
   Vyhláška č.  1/2015 - O odpadech zde ke stažení
   Vyhláška č. 2/2015 - O místním poplatku ze psů zde ke stažení
   Vyhláška č. 3/2015 - O poplatku z ubytovací kapacity zde ke stažení
   Požární řád - dodatek zde ke stažení
   Požární řád zde ke stažení


    

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Podbřezí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy

  Výroční zpráva za rok 2002 Staženo: 299x | Datum vložení: 11.03.2015

  Výroční zpráva za rok 2003 Staženo: 320x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2004 Staženo: 753x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2005 Staženo: 348x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2006 Staženo: 303x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 323x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 337x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 365x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 400x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 1020x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 471x | Datum vložení: 14.07.2014

  Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 402x | Datum vložení: 15.06.2017

  Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 327x | Datum vložení: 11.03.2015

  Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 210x | Datum vložení: 02.02.2016

  Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 11x | Datum vložení: 06.06.2017

 • Poskytnuté informace

  2016
  Business Media

  2015
  Business Media

  2014
  Business Media

  2013
  Business Media
  Pirátská strana
  Arbor servis

  2012
  Business Media
  Horizont - Nare s.r.o.

  2011
  Business Media

  2010
  Business Media
  Pavla Svobodová