Honební společenstvo
Tisk článku

Honební společenstvo

Honební společenstvo - fotografie zajíců

 

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO PODBŘEZÍ

PODBŘEZÍ

518 03 PODBŘEZÍ

IČ: 71224751


    Honební společenstvo Podbřezí (dále jen HS Podbřezí) je právnickou osobou, založenou podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, za účelem tvorby a využití společenstevní honitby. HS Podbřezí je nezisková organizace sloužící mimo jiné k evidenci majitelů honebních pozemků (dále jen honitba), kteří se přihlásili do společenstva, a také majitelů honebních pozemků, kteří byli přičleněni do této honitby. V současné době má sídlo na adrese bydliště starosty HS Podbřezí - JUDr. Jaroslava Svědíka: Dobruška, Chábory 13, 518 01 Dobruška.

    HS Podbřezí bylo registrováno dne 16. 7. 2004. Registraci provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství tak, že vyznačil na stanovách HS Podbřezí a seznamu jeho členů jeho registraci. Členy HS Podbřezí mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen „vlastníci“) souvislých honebních pozemků, které tvoří společenstevní honitbu. Celková výměra honitby byla v době registrace 816,5 ha, a ne vždy kopíruje katastrální území Podbřezí a katastrální území Lhota u Dobrušky. V čele společenstva je zvolený starosta, místostarosta a člen, kteří tvoří výbor společenstva. Vrcholným orgánem je Valná hromada. 

    Honitbu podle zákona o myslivosti HS Podbřezí pronajímá Mysliveckému sdružení Podbřezí. HS Podbřezí nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky. HS Podbřezí spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími státními orgány, s vlastníky, popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty, působícími na úseku myslivosti a ochrany přírody.

    V roce 2010 – 2013 probíhaly v obci Podbřezí pozemkové úpravy. Došlo k přeměřování pozemků a změny čísel jednotlivých parcel ve vymezeném prostoru prováděných pozemkových úprav. V našem případě to byly katastrální území Podbřezí a Lhota u Dobrušky. K podobným úpravám došlo i v sousedních obcích, které hraničí s našimi katastry. Proto je nutné uvést do souladu nová čísla parcel a jejich výměry se skutečnými vlastníky honebních pozemků.  

    Protože žijeme v době technických elektronických prostředků, byla na začátku roku 2020 provedena úplná digitalizace všech dostupných informací a statistických údajů včetně evidence majitelů pozemků, které se týkají HS Podbřezí. HS Podbřezí má vypracovanou Směrnici pro nakládání s osobními údaji, která je v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a která zapracovává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – tzv. „GDPR“ do legislativy v rámci České republiky.

Dne 30. března 2020

 

                                                                                 Zpracoval: Antonín Novotný
                                                                  místostarosta Honebního společenstva Podbřezí

 

Tisk článku